Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/finnet/fi-n.net/edit.php on line 24
普濟方6 - 8
普濟方6 - 8 / 154 (編修前)

原始內容或許可以對您的編修有一定的幫助

    蔥白一莖切、牛皮膠二片、上以水一盞半。煎令膠熔化。去滓。頓服之。 治虛羸大便秘。 枳殻、阿膠炒等分、上為末。煉蜜和劑。杵二三千下。丸如梧桐子大。 另研、滑石、末為衣。溫水下二十丸。半日來未通。再服三十丸。 止於五十丸。

    ----

    妊娠諸疾門小便不通屬性:附論、夫妊娠小腸夾熱。熱結胞內。使氣道否澀。故小便不通。 令人腹脅脹滿。臍下氣痛。是、其證也。 方茯苓湯、治妊娠小便不通。 赤茯苓、白朮、鬱李仁、杏仁、旋復花各一兩、檳榔五枚銼、上粗搗篩。每服、二錢、匕。水一盞。煎至七分去滓。 空心服。 大黃飲子、治妊娠子淋小便不通。木通丸、治妊娠小便不通。及胞轉臍下脹痛。 木通、黃芩、冬葵子、生干地黃焙各二兩、上為末。用麵糊和丸如梧子大。每服二、十、丸。燈心湯下。 食前服。 冬葵子散、治妊娠小便不通。小腹脹滿。 冬葵子微炒、榆白皮細銼、滑石、阿膠炙令燥各一兩、上為散。每、服二錢、匕。溫水調服。不拘時。 四味葵根湯、治妊娠小便不通。臍下滿痛。 冬葵根一握去土冬即用子、車前子、木通各三兩、阿膠二兩、上粗搗篩。 每服五、錢匕。水一盞半。煎至八分去滓。食前溫服。 鯉魚湯、治妊娠小便不利。身重惡寒。起則眩暈及水腫。苦參丸、治妊娠小便難。 飲食如故。 當歸、貝母、苦參各三兩、滑石半兩、上細末。蜜丸如小豆大。以米飲下三十、丸。 不拘時服。 榆白皮散、治妊娠小便不通。心神悶亂。小腹急痛。 榆白皮、王不留行、滑石各一兩、上為細散。每服二錢匕。煎燈心湯調下。 豬苓湯、治妊娠小便不通。臍下硬痛。 豬苓、木通、桑根白皮銼各一兩、上粗搗篩。每服三錢匕。水一盞。入燈心同煎至、七、分去滓。 食前溫服。 治妊娠小便不通。臍下妨悶。心神煩亂。 葵子、榆白皮切各一兩、蔥白七莖、上以水二大盞。煎取一盞三分。去滓。分、三服。 一方無蔥白。 又方 葵子、赤茯苓、蘧麥以上各一兩、上搗細羅為散。每服不計時候。以溫水調下一錢。 又方 葵子、滑石、寒水石各一兩、上搗為散。每服三錢。水一盞。蔥白七寸。 煎六分去、滓。 無 冬葵子散、治妊娠小便不利。身重惡寒。起則眩暈及水腫。王子亨雲。 妊娠小便不通特避寒藥。 冬葵子二錢、赤茯苓二錢、上為末。每服三錢。米飲調服。無時候。 利則住服。 如、不通。恐是轉胞。加發灰少許神效。一方。 無茯苓有榆白皮。若有妊娠婦腹脹小便不利。吐、逆。諸醫雜進溫脾胃寬氣去脹等劑。 服之反吐藥物不納。轉加脹滿揍心。驗之胎死腹中。又、服諸下胎藥不能通解。 舉家憂惶。因得鯉魚湯。論曰。腳腫俗呼為皺腳。 亦有通身腫滿。心、胸急脹。名曰胎水。遂去妊婦心前衣服。 看之。胸肚不分。急以鯉魚湯三五服。大小便皆下、惡水。 腫消脹去。方得分娩死胎。可謂更生之人矣。此證蓋緣懷身腹大。 妊婦不自知覺。人、人皆以謂身娠如此。不以為胎水病。醫人何以得知。 故此書論病須自家覺察。大腸與膀胱水、不出入。淋瀝急數。尿前痛。 大便赤。裡急如痢。以手按胸間至臍。方可出。 不然小便逆上。 出 治妊娠卒然小便不利。 滑石末、杏仁等分、上先搗杏仁令爛。次入滑石末。以軟飯搗和為丸。如小豆大。 每服二十丸。蔥白湯送下。 療妊娠卒不得小便。 用杏仁二十個。去皮尖。熬令變色。搗丸如豆大。 燈心煎湯吞七粒即利。 又方 以滑石末水和泥臍下二寸。小便即利。未利。更涂之。 又方 用車前草汁調滑石涂臍四畔方四寸。熱即易之。 治妊娠小便不通。臍下妨悶。心神悶亂。 用紫菀去苗為末。井花水調下二錢。一方用紫草。 蔓荊實散、治妊娠小便澀不通利。 用蔓荊實二兩。搗羅為散。每服二錢。溫水調服。 空心午前各一服。衛生寶鑒濃煎蔥白、湯調下。 治妊娠卒小便不通。 蔓荊子二兩、上搗細羅為散。每服不計時候。煎蔥白湯調下一錢。 治妊娠小便不通利方。 用蕪菁子七合為末。水和服方寸匕。日三。 治妊娠遍身浮腫。吃前方子未得全效。小便未得通快。宜服此方。 若遍身不腫。止小便不通。一兩日亦可服此藥。一二盞。 山梔、知母、前胡、升麻、麥門冬、冬葵子、葶藶、桔梗各等分、上細杵羅為末。 每、服三錢。水一盞二分。蔥白五莖煎同取一盞。後和滓吃。

    ----

    妊娠諸疾門遺失不禁屬性:附論、夫腎主水。入胞為小便。腎氣和平乃能約制。溲出以時。 若妊娠腎虛胞冷。不能約制。 故小便利下而多也。其證令人背項憎風。小腹急痛。治法當加以扶養胎氣之劑。 方熟干地黃丸、治妊娠小便不禁。臍腹疼痛。

上一頁 | 首頁 | 目錄 | 下一頁 | 返回閱覽模式

編修工具(Edit)

只有見習使以上可以編修

本站的全部文字在知識共享署名 - 相同方式共享3.0協議之條款下提供,附加條款亦可能應用。